OBAVEŠTENJE I SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

KartLand Ada Huja doo Beograd, ul. Put za Ada Huju bb, MB 21536512, PIB 111765641, privredno društvo sa registrovanim sedištem u Beogradu, (u daljem tekstu „Društvo„) želelo bi da, obrađuje određene podatke o ličnosti.

U tom cilju Vam dostavljamo sledeće obaveštenje u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti (dalje označeni i samo kao „Podaci„) u skladu sa članom 23., 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 97/2008, 104/2009, 68/2012 i 107/2012, 87/2018) („Zakon„):

1.Društvo kao Rukovalac Vaših ličnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade ličnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korišćenje istih u papirnatom ili elektronskom obliku.

Na email: office@kartland.rs  možete se obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti ili na adresu koja je data u zaglavlju ovog obaveštenja.

 1. Podaci koji bi se obrađivali njihova svrha i pravni osnov obrade:

Rukovalac prikuplja lične podatke direktno od svojih korisnika i to sledeće podatke o ličnosti:ime i prezime; adresa prebivališta, Kontakt podaci, datum rođenja i drugi podaci radi ispunjenja naših zakonskih obaveza I sl. Pravni osnov za prikupljanje i obradi podataka o ličnosti je pismeni pristanak lica na koja se podaci odnose. Rukovalac prikupljanje podataka o ličnosti vrši na osnovu informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, u smislu člana 15 ZZPL. Što znači da to lice svojom nedvosmislenom izjavom volje potvrđuje da je upoznato sa svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti, te da prihvata tu obradu. Pristanak je dobrovoljan i može se u svakom trenutku povući, što sa sobom povlači brisanje ili anonimiziranje prikupljenih podataka, s tim da povlačenje pristanka ne utiče na obradu podataka o ličnosti koja je izvršena pre opoziva (član 15. stav 3 ZZPL)

 1. Svrha prikupljanja i dalje obrade

–     u cilju izvršavanja međusobnih prava i obaveza, radi identifikacije i upoznavanja korisnika usluge Društva-vozača  sa pravilima pružanja usluga Društva i unošenja u bazu korisnika,

– radi izvršavanja zakonskih obaveza Društva (u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti,  Zakona o računovodstvu i drugim relevantnim zakonima kojim se uredjuje poslovanje Društva);

-za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge;

 • Radi rešavanja odštetnog zahteva i prinudne naplate dugovanja;
 • Radi statističke obrade podataka koje se odnose na usluge koje pruža Društvo;
 • Za potrebe marketinga odnosno u cilju obaveštavanja o ponudama, proizvodima I uslugama kao I u cilju unapređenja poslovnog odnosa Društva i lica na koje se podaci odnose;
 • Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gorepomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.
 1.      Način korišćenja podataka I ko će imati pristup ličnim podacima

Društvo će obaviti prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, menjanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih podataka na teritoriji  Republike Srbije  i samo na način koji je u skladu sa svrhom obrade.

Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.

Ličnim podacima će imati pristup: lica zaposlena u Društvu i angažovana od Društva, državni organi u skladu sa zakonskim obavezama Društva .Sva navedena lica, osim državnih organa, lične podatke obrađuju isključivo prema uputstvima Društva.

Društvo neće Vaše podatke o ličnosti iz tačke 1. dati na korišćenje drugim licima izuzev u slučaju kada tako nalažu propisi i/ili, Društvo lične podatke može dostavljati i trećim licima, od koji su neki obrađivači, a neki primaoci podataka.Obrađivač u smislu člana 4.stav 1 tačka 9) Zakona je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca, dok je primalac podataka korisnik tih podataka fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasni kome su podaci o ličnost otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne.

Pojedini obrađivači mogu da pristupe ličnim podacima, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU/Evropskog ekonomskog prostora. Iznošenje podataka u zemlje EU/Evropskog ekonomskog prostora se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom.Svi obrađivači zaključuju posebne ugovore kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite.Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

5.Vaša prava  u odnosu na lične podatke

Lice na koje se odnose podaci ima:

 • pravo da od Rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti i informacijama koje se tiču obrade (član 26 Zakona);
 • pravo da zatraži ispravku netačno unetih podataka i dopunu tih podataka (član 29 Zakona);
 • pravo da zatraži brisanje podataka  (član 30 Zakona);
 • pravo na ograničenje obrade (član 31 Zakona);
 •  pravo na prenosivost podataka (član 36 Zakona)
 • pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje (član 38 Zakona);
 • pravo da  bude  obavešten  o  povredi  podataka  o  ličnosti,  ako  ta  povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica (član 53 Zakona);
 • pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs (član 82 ZZPL);
 • pravo na sudsku zaštitu ako smatra da su mu/joj povređena prava iz Zakona(član 84 Zakona);
 •  druga prava garantovana važećim Zako

 

Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti popunjavanjem Zahteva za ostvarivanje prava koji je dostupan u poslovnim prostorijama Rukovaoca, kao i na internet stranici Rukovaoca:

Rukovalac će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji su podaci prikupljeni sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim Zakonom.

 1. Postojanje automatizovanog donošenja odluka,  uključujući profilisanje

Društvo primenjuje tehnike profilisanja koje uključuje korišćenje podataka o ličnosti.

 1.  Rok  čuvanja  Vaših  podataka

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati do momenta opoziva pristanka i/ili dok postoji zakonska potreba i/ili dok postoji potreba za obaveštavanja o ponudama, proizvodima I uslugama Društva.

 1.  Mere  zaštite

Društvo  će  preduzeti odgovarajuće organizacione,  tehničke i kadrovske mere kako bi zaštitilo Vaše podatke o ličnosti u skladu s važećim zakonima vezano za zaštitu podataka o ličnosti kao i standardima koji se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka.

Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju u Društvu, treba da budu upoznati  sa  Vašim  podacima  o  ličnosti  i  to  samo  u  obimu  koji  je  neophodan  za obavljanje njihovih poslova.

 1. Ostalo

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti kontakt podaci Lica za zaštitu podataka su:

KartLand Ada Huja

Put za Ada Huju bb 11000 Beograd

E-mail: office@kartland.rs

Pisani  zahtev  u  vezi  sa  obradom  Vaših  podataka  o  ličnosti  na  propisanom

obrascu je dostupan na našem sajtu.

Pozovite Kartland Pozovite Kartland