OBAVEŠTENJE I SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

KartLand Ada Huja doo Beograd, Put za Ada Huju bb, MB 21536512, PIB 111765641, privredno društvo sa registrovanim sedištem u Beogradu, (u daljem tekstu
„Društvo„) želelo bi da, u svojstvu obrađivača podataka obrađuje određene podatke o ličnosti.

U tom cilju Vam dostavljamo sledeće obaveštenje u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti (dalje označeni i samo kao „Podaci„) u skladu sa članom 23. 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 97/2008, 104/2009, 68/2012 i 107/2012, 87/2018) („Zakon„):

1. Ko je obrađivač Vaših ličnih podataka?

Društvo kao obrađivač Vaših ličnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade ličnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korišćenje istih u papirnatom ili elektronskom obliku.
Na email: office@kartland.rs možete se obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti ili na adresu koja je data u zaglavlju ovog obaveštenja.

2. Podaci koji bi se obrađivali njihova svrha i pravni osnov obrade:

Rukovalac prikuplja lične podatke diretkrno od svojih korisnika i to sledeće podatke o ličnosti:ime i prezime; adresa prebivališta,JMBG, Kontakt podaci i drugi podaci radi ispunjenja naših zakonskih obaveza I sl. Pravni osnov za prikupljanje i obradi podataka o ličnosti je pismeni pristanaka lica na koja se podaci odnose.

3. Svrha prikupljanja i dalje obrade
  •  U cilju izvršavanja međusobnih prava i obaveza, radi identifikacije i upoznavanja korisnika usluge Društva-vozača  sa pravilima pružanja usluga Društva i unošenja u bazu korisnika 
  • Radi izvršavanja zakonskih obaveza Društva (u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti,  Zakona o računovodstvu i drugim relevantnim zakonima kojim se uredjuje poslovanje Društva);u cilju izvršavanja međusobnih prava i obaveza,
  • Radi izvršavanja zakonskih obaveza Društva (u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o računovodstvu i drugim relevantnim zakonima kojim se uredjuje poslovanje Društva);
  • – Radi rešavanja odštetnog zahteva i prinudne naplate dugovanja;
  • – Radi statističke obrade podataka koje se odnose na usluge koje pruža Društvo;
  • – Za potrebe marketinga odnosno u cilju obaveštavanja o ponudama, proizvodima I uslugama kao I u cilju unapređenja poslovnog odnosa Društva i lica na koje se podaci odnose;
  • – Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gorepomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.
4. Način korišćenja podataka I ko će imati pristup ličnim podacima

Društvo će obaviti prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, menjanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih podataka na teritoriji Republike Srbije i samo na način koji je u skladu sa svrhom obrade.
Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.
Ličnim podacima će imati pristup: lica zaposlena u Društvu i angažovana od Društva, državni organi u skladu sa zakonskim obavezama Društva .Sva navedena lica, osim državnih organa, lične podatke obrađuju isključivo prema uputstvima Društva.
Društvo neće Vaše podatke o ličnosti iz tačke 1. dati na korišćenje drugim licima izuzev u slučaju kada tako nalažu propisi.
Društvo lične podatke može dostavljati i trećim licima, od koji su neki obrađivači, a neki primaoci podataka.Obrađivač u smislu člana 4.stav 1 tačka 9) Zakona je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca, dok je primalac podataka korisnik tih podataka fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasni kome su podaci o ličnost otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne.

5. Vaša prava u odnosu na lične podatke

Lice na koje se odnose podaci ima:
• pravo da od Rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti i informacijama koje se tiču obrade (član 26 Zakona);
• pravo da zatraži ispravku netačno unetih podataka i dopunu tih podataka (član 29 Zakona);
• pravo da zatraži brisanje podataka (član 30 Zakona);
• pravo na ograničenje obrade (član 31 Zakona);
• pravo na prenosivost podataka (član 36 Zakona)
• pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje (član 38 Zakona);
• pravo da bude obavešten o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica (član 53 Zakona);
• pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs (član 82 ZZPL);
• pravo na sudsku zaštitu ako smatra da su mu/joj povređena prava iz Zakona(član 84 Zakona);
• druga prava garantovana važećim Zakonom.

Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti popunjavanjem Zahteva za ostvarivanje prava koji je dostupan u poslovnim prostorijama Rukovaoca, kao i na internet stranici Rukovaoca:
Rukovalac će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji su podaci prikupljeni sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim Zakonom.

6. Postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje

Društvo primenjuje tehnike profilisanja koje uključuje korišćenje podataka o ličnosti.

7. Rok čuvanja Vaših podataka

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji zakonska potreba i/ili dok postoji potreba za obaveštavanje o ponudama, proizvodima I uslugama Društva.

8. Mere zaštite

Društvo će preduzeti odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere kako bi zaštitilo Vaše podatke o ličnosti u skladu s važećim zakonima vezano za zaštitu podataka o ličnosti kao i standardima koji se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka.
Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju u Društvu, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

9. Ostalo

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti kontakt podaci Lica za zaštitu podataka su:

KartLand Ada Huja

Put za Ada huju bb
11000 Beograd
E-mail: office@kartland.rs
Pisani zahtev u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti na propisanom
obrascu je dostupan na našem sajtu

Pozovite Kartland Pozovite Kartland